Stadgar för Svenska Rasklubben Gonczy Polski (SRGP)

Inledning

Framtagen av SRGP:s interimsstyrelse 2019-03-23 antagna vid bildandet av rasklubben 2019-05-25.

Fastställda av SSDV 2019-xx-xx Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

Rasklubben Svenska Rasklubben för Gonczy Polski (SRGP) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV).

Rasklubben ska som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen. Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av specialklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. I den mån stadgar för SRGP strider mot specialklubbens SSDV stadgar eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

§ 1 Mål

Rasklubben SRGP, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att: Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna. Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. Bevaka och arbeta med frågor som har rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska klubben: 1. Informera och sprida kunskap om SRGP – klubben – dess mål, organisation och arbetsformer. 2. Informera om klubbens ras och deras användningsområden. 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer. 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet. 5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning. 6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv. 7.Stödja och medverka i specialklubbens och SKK:s forskningsarbete. 8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 Medlemskap

Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK:s Centralstyrelse. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd. Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer.

Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek, till SRGP, beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 Organisation

Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 Årsmöte

Mom 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av styrelsens vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets

ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma.

1. Justering av röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De valda justerarna är även rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12.

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt

17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som flest röster utom i fråga där annat stadgas.

För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt med mera

Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

• Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.

• SKKs verkställande direktör.

• Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelsen.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen lämnas till styrelsen senast 31 januari.

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande (utses av konstituerande möte), 3 övriga ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar och i SKKs stadgar, bland annat:

• Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer.

• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.

• Verkställa av årsmötet fattade beslut.

• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.

• Avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.

• Senast 3 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna.

• Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.

• Avge yttrande över ärenden som specialklubben hänskjutit till klubben.

• Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben.

• Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialkubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.

• Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som specialklubbens stadgar föreskriver.

• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Räkenskaper och revision

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Klubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 5 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före ordinarie årsmöte. Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 Force majeure

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan betalat avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 31 december inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av specialklubben.

§ 15 Upphörande av klubben

Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i specialklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltig ska detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklubben ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

Noteringstexter

§ 1 Mål Första att-satsen kan anpassas efter rasens användningsområde.

§ 4 Medlemsavgift. Om ytterligare medlemskategorier finns i klubb ska dessa regleras i stadgarna.

§ 8 Styrelsen, mom 1 och

§ 10 Valberedning

För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid klubbens första möte:

• 3 ordinarie ledamöter på ett år

• en ledamot i valberedning på ett år.

§ 11 Protokoll. Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt, till exempel publiceras på klubbens webbplats eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader