Jaktprov

Jaktprov är arbetsprov som utvärderar hundars jaktliga förmåga. Idag arrangeras drygt 30 olika jaktprov inom SKK-organisationen. Det är specialklubbarna som arrangerar proven och ansvarar för reglerna.

jaktprov på vildsvin med drivande hund

Provets ändamål är att inom jaktetiska former, samt inom ramen för rasens användningsområden och arbetssätt bedöma hundars lämplighet vid vildsvinsjakt, till ledning för avelsarbetet inom Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, nedan kallat SSDV.

Provformer

Ordinarie prov på vildsvin.
Prov som planeras på i förväg fastställd tid och plats. Prov kan arrangeras av SSDV och till vilket provdeltagare kan anmäla hund till start. Antalet starter får begränsas. Vid ordinarie prov ska arrangören utse kommissarie. Kollegiet består av fullmäktige (ordförande för kollegiet) samt av tjänstgörande domare. Kommissarie ansvarar för provets resultatlistor.

Särskilt prov på vildsvin.

  1. Prov där provdeltagaren själv anskaffar mark med god tillgång på vildsvin. Medlem som disponerar lämplig mark kan anmäla detta till jaktprovsansvarig inom SSDV.
  1. Om vildsvin beräknas finnas i marken vid en jakt kan hund provas, i enlighet med dessa regler, när
    omständigheterna så medger. Arrangör ska godkänna provmarken.
    Anmälan till Särskilt prov på vildsvin ska vara arrangör tillhanda senast tre dagar före provdagen. För de hundar som kan uppvisa stambokfört intyg om att hunden är rådjursren, erövrat efter 2011-10-01, kan jaktprov för drivande vildsvinshundar arrangeras under tiden 1 september till och med 31 januari, eller vid det datum som respektive länsstyrelse beslutar att jakt på vildsvin med hund ska upphöra. Kopia av sådant intyg ska bifogas anmälan till provet. Om sådan hund konstateras med att driva rådjur under provet ska detta noteras på särskild plats i provprotokollet. Sådan hund äger inte rätt till ytterligare start före den 1 oktober, om inte ett förnyat och stambokfört intyg om rådjursrenhet kan uppvisas för arrangören. Jaktprov för drivande hundar på vildsvin som inte kan uppvisa stambokfört intyg om rådjursrenhet kan endast arrangeras under tiden 1 oktober – 31 januari, eller vid det datum som respektive länsstyrelse beslutar att jakt på vildsvin med hund ska upphöra. Efter tre utslagningar för drev på hjortdjur nekas hunden ytterligare prov/tävling.

Särskilda regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund

Anmälan jaktprov